PayU Logo

Obowiązujący od dnia 3 marca 2016 r.

Regulamin

§ 1. STRONY UMOWY I PRZEDMIOT UMOWY

 1. Sklep internetowy jest dostępny pod adresem internetowym www.moto-sidom.pl prowadzony jest przez przedsiębiorcę pod firmą F.H.U. SIDOM Andrzej Lach ul. Mała Góra 20 lok. 28, 30-864 KRAKÓW, wpisanym do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), NIP: 679-140-46-35, REGON 351251368, email: biuro@moto-sidom.pl, telefon kontaktowy 510-237-460 – zwanym dalej Sprzedawcą.
 2. Ewentualną korespondencję do Sprzedawcy należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@moto-sidom.pl lub pisemnie listem poleconym pod adresem do korespondencji: F.H.U. SIDOM Andrzej Lach ul. Jerzmanowskiego 37, 30-836 KRAKÓW
 1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym moto-sidom.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - zwaną dalej Kupującym.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Przedmiotem sprzedaży są towary wymienione w ofercie Sprzedawcy, przedstawione na stronie internetowej www.moto-sidom.pl w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
 3. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Do cen towarów należy doliczyć koszty dostawy podane na stronie internetowej. Koszt dostawy jest uzależniony od wybranej przez Kupującego w zamówieniu formy dostawy.
 4. Ceną wiążącą dla Sprzedawcy i Kupującego jest cena widoczna na stronie internetowej w chwili składania przez Kupującego zamówienia na dany towar.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy są dobrej jakości, fabrycznie nowe, posiadają wymagane przez polskie prawo atesty, ewentualnie instrukcje obsługi.
 7. Kupujący powinien zapoznać z niniejszym regulaminem przed wypełnieniem formularza i utworzeniem swojego konta. Wypełnienie formularza i utworzenie konta przez Kupującego uważa się za akceptację niniejszego regulaminu.

 

 

§ 2. STATUS KUPUJĄCEGO A JEGO UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE

       Z ZAWARCIEM UMOWY

 1. Jeżeli Kupujący jest osobą fizyczną lub prawną, nabywającą towar w celu związanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą to jego uprawnienia i obowiązki związane z zawarciem umowy sprzedaży regulują przepisy ustawy – Kodeks cywilny.
 2. Jeżeli Kupujący jest osobą fizyczną nabywającą towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub działalnością gospodarczą (zwany dalej również Konsumentem) to jego uprawnienia i obowiązki związane z zawarciem umowy sprzedaży są uregulowane przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym e-term.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularza zamówienia.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Składanie zamówień odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej sklepu. Podczas składania zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu dostawy, adresu e-mail ewentualnie numeru telefonu kontaktowego.
 4. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Sprzedawca potwierdzi wszystkie istotne postanowienia umowy sprzedaży. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, umowa uważana jest za zawartą.
 5. Średni czas realizacji zamówienia, licząc od chwili zawarcia umowy, wynosi do 7 dni.

 

§ 4. FORMY PŁATNOŚCI

Kupujący realizuje płatność za zamówione towary, zgodnie z informacją na stronie internetowej Sprzedawcy tj. w systemie płatności online PayU (realizowaną przez przedsiębiorcę pod firmą PayU S.A. z siedzibą w Pozwaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182)

 

§ 5. DOSTAWA/ODBIÓR TOWARÓW

 1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym realizowane są na terenie całego kraju (Polska).
 2. Koszt dostawy jest doliczany do zamówienia automatycznie, po zaznaczeniu w trakcie zamawiania przez Kupującego wybranej formy dostawy. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. Koszt dostawy wskazany jest w aktualnym cenniku i jest uzależniony od wagi i rozmiaru towaru.
 3. Kupujący ma prawo wyboru formy dostawy/odbioru zamówionych towarów.
 4. Sprzedawca informuje, że z chwilą wydania towaru Kupującemu przez Sprzedawcę lub działającą w imieniu Sprzedawcy firmę kurierską (przewoźnika) lub pocztę, przechodzą na Kupującego prawo własności towaru, korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

§ 6 REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru lub w trakcie jego użytkowania Kupujący stwierdzi, że towar posiada wady fizyczne może złożyć reklamację do Sprzedawcy. W celu złożenia reklamacji do Sprzedawcy, należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia, dowód zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni licząc od dnia wniesienia reklamacji skutecznej, tj. zawierającej kompletne dane jw. oraz opis przedmiotu reklamacji i ewentualnie niezbędne dokumenty do jej rozpatrzenia.
 2. Sprzedawca informuje, że jeśli Kupujący jest Konsumentem to zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty odbioru (wydania) towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, zawiadamiając o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną - mailowo lub pisemnie listem poleconym. Celem ułatwienia realizacji tego prawa, Sprzedawca proponuje dokonać tej czynności (oświadczenia o odstąpieniu) za pośrednictwem formularza „druk odstąpienia od umowy”, po uważnym zapoznaniu się z informacją „druk pouczenie o odstąpieniu od umowy”, stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Sprzedawca informuje, że do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy, przed upływem terminu, wskazanego w ustępie 2.
 4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą. Wówczas Kupujący winien niezwłocznie przesłać zakupiony towar z kserokopią dowodu zakupu lub innym dokumentem wykazującym, iż towar został zakupiony u Sprzedawcy, na adres Sprzedawcy F.H.U. SIDOM Andrzej Lach ul. Jerzmanowskiego 37, 30-836 KRAKÓW, nie później niż do 14 dni od daty zawiadomienia, tj. od dnia w którym Kupujący odstąpił od umowy. Kupujący dokonuje zwrotu na własny koszt, tj. ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 5. Kupujący winien zwrócić towar w stanie niezmienionym, bez śladów użycia, ani w żaden sposób nie uszkodzony, w miarę możliwości w niezniszczonym opakowaniu producenta.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia zgodności charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu należności za zwrócone towary i koszt przesyłki zgodnie z zamówieniem niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni na podany przez Kupującego rachunek.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie wymienione towary i nazwy na stronie internetowego sklepu są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.moto-sidom.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.). Dane osobowe Kupującego będą wykorzystywane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, ich zmiany lub  żądania całkowitego usunięcia z systemu.
 3. Strony zobowiązują się wszelkie ewentualne spory regulować polubownie z poszanowaniem praw i interesów Obu Stron umowy.
 4. Sprzedawca informuje, że jeżeli nie uznał reklamacji Kupującego, a ten się nie zgadza z jego decyzją to Kupujący może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sprawy do sądu polubownego, tj. skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Kupujący ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • ze stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH), przy czym do rozpatrzenia sprawy przez taki sąd niezbędna jest zgoda obu stron sporu;
 • z mediacji prowadzonych na wniosek konsumenta przez wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej (WIIH). Na mediację wyrazić musi zgodę druga strona sporu;
 • z pomocy Federacji Konsumentów – organizacji mającej status OPP świadczącej bezpłatną pomoc prawną (www.federacja-konsumentów.org.pl)
 • z pomocy Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, www.konsumenci.org;
 • z pomocy powiatowych rzeczników konsumentów.
 1. W przypadku nieuregulowania polubownie zaistniałego między Stronami sporu, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy, według wyboru dokonywanego przez powoda.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa.
 3. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami wyspecyfikowanymi w ust. 8 oraz ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) jest dostępny pod adresem internetowym Sprzedawcy, a także w wersji pisemnej/papierowej u Sprzedawcy pod adresem: F.H.U. SIDOM Andrzej Lach ul. Jerzmanowskiego 37, 30-836 KRAKÓW
 4. Załącznikami do niniejszego regulaminu, stanowiącego jego integralną część są:

a)     druk odstąpienia od umowy

b)     druk pouczenie o odstąpieniu od umowy

 1. Wszelkie zmiany do regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od opublikowania – zamieszczenia na stronie internetowej Sprzedawcy i wskazaniu przez Sprzedawcę daty od której będą obowiązywać
 2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawartych po dniu 27 lutego 2016 r., albowiem został opublikowany na stronie internetowej Sprzedawcy w dniu 13 lutego 2016 r.